مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Managed cPanel VPS Plan 1 - vCPU: 2
RAM: 2 GB
STORAGE: 50 GB
BANDWIDTH: 10 TB
IPv4: 1
Full cPanel/WHM License: INCLUDED!

Managed cPanel VPS Plan Small - vCPU: 1
RAM: 1 GB
STORAGE: 20 GB
BANDWIDTH: 10 TB
IPv4: 1
Full cPanel/WHM License: INCLUDED!

Managed cPanel VPS Plan 2 - vCPU: 2
RAM: 4 GB
STORAGE: 100 GB
BANDWIDTH: 10 TB
IPv4: 1
Full cPanel/WHM License: INCLUDED!

Managed cPanel VPS Plan 3 - vCPU: 2
RAM: 6 GB
STORAGE: 150 GB
BANDWIDTH: 10 TB
IPv4: 1
Full cPanel/WHM License: INCLUDED!

Managed cPanel VPS Plan 4 - vCPU: 4
RAM: 8 GB
STORAGE: 200 GB
BANDWIDTH: 10 TB
IPv4: 1
Full cPanel/WHM License: INCLUDED!

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.85.10.62) وارد شده است.